۱۰۰ معبر نکنیم +تصاویر
۱۰۰ معبر نکنیم +تصاویر

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در جدید ترین سری تابلوهای فرهنگ شهروندی خود،موضوع سد معبر را مورد توجه قرار داده است.

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در جدید ترین سری تابلوهای فرهنگ شهروندی خود،موضوع سد معبر را مورد توجه قرار داده است.