تولید پنجاه هزار تن پیاز توسط کشاورزان نجف آباد
تولید پنجاه هزار تن پیاز توسط کشاورزان نجف آباد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، کشاورزان نقاط مختلف شهرستان، با اجاره هفتصد هکتار زمین در استان های لرستان و کرمانشاه، بیش از پنجاه هزار تن محصول برداشت کرده اند.

تولید پنجاه هزار تن پیاز توسط کشاورزان نجف آباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، کشاورزان نقاط مختلف شهرستان، با اجاره هفتصد هکتار زمین در استان های لرستان و کرمانشاه، بیش از پنجاه هزار تن محصول برداشت کرده اند.

طبق این خبر، کشاورزان که به دلیل خشکسالی در استان، سال ها است که راهکار کشت اجاره ای را انتخاب کرده اند، در حال حاضر پیاز تولیدی شان را به دلیل اتمام قرارداد اجاره زمین و شرایط نامساعد جوی، به مرکز شهرستان انتقال داده و انبار کرده اند تا به تدریج در بازار های داخلی و صادراتی عرضه کنند.

به گفته بهادری رییس اداره تولیدات جهاد شهرستان، در سال زراعی جاری، سه هکتار از اراضی جوزدان به کشت پیاز اختصاص پیدا کرده که به دلیل خشکسالی، عملکرد آن نسبت به سال گذشته بیش از پنجاه درصد کاهش داشته است.

مقدسی رییس اداره فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی نجف آباد نیز در خبر دیگری اعلام کرده که با اعتبار چهل میلیون تومانی از محل اعتبارات سازگاری با کم آبی و خودیاری بهره برداران، یک خط انتقال آب با لوله های ۱۶۰ میلی متری در روستای نهضت آباد اجرا شده است.

دپوی پیاز

دپوی پیاز

تولید پنجاه هزار تن پیاز توسط کشاورزان نجف آباد