پرده نگار تبیینی «آمریکا جنایت کار امروز»
پرده نگار تبیینی «آمریکا جنایت کار امروز»
آمریکا همان آمریکای جنایتکار است، همان شیطان است، ادعای دوستی و دراز کردن دست برای صلح دروغ است.
به گزارش پایگاه اینترنتی بسیج، در آستانه یوم الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار، پرده نگار تبیینی آمریکا جنایت کار امروز منتشر شد.

در این مجموعه ۲۴ مورد از جنایت های آشکار و مستمر آمریکا علیه ملت ایران به همراه مستندات آن ارائه شده است.

البته اگر بخواهیم جنایت هایی را که آمریکا همین امروز علیه ملت ما روا می دارد بر شماریم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. آمریکا همان آمریکای جنایتکار است، همان شیطان است، ادعای دوستی و دراز کردن دست برای صلح دروغ است ، اگر کسی صادق است و این ادعای دروغ را باور کرده، همین ۲۴ مورد فوق و حتی یکی از اینها کافی است که به یقین برسد آمریکا کماکان جنایتکار، خائن و وحشی است مگر اینکه کسی صادق نباشد و حقوق بگیر آمریکا برای بزک کردن چهره او باشد که این خود به خواب زدگان را به صد نهیب نمی شود بیدار کرد.

 

 

آمریکا همان آمریکای جنایتکار است، همان شیطان است، ادعای دوستی و دراز کردن دست برای صلح دروغ است.
به گزارش پایگاه اینترنتی بسیج، در آستانه یوم الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار، پرده نگار تبیینی آمریکا جنایت کار امروز منتشر شد.

در این مجموعه ۲۴ مورد از جنایت های آشکار و مستمر آمریکا علیه ملت ایران به همراه مستندات آن ارائه شده است.

البته اگر بخواهیم جنایت هایی را که آمریکا همین امروز علیه ملت ما روا می دارد بر شماریم مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. آمریکا همان آمریکای جنایتکار است، همان شیطان است، ادعای دوستی و دراز کردن دست برای صلح دروغ است ، اگر کسی صادق است و این ادعای دروغ را باور کرده، همین ۲۴ مورد فوق و حتی یکی از اینها کافی است که به یقین برسد آمریکا کماکان جنایتکار، خائن و وحشی است مگر اینکه کسی صادق نباشد و حقوق بگیر آمریکا برای بزک کردن چهره او باشد که این خود به خواب زدگان را به صد نهیب نمی شود بیدار کرد.