كتاب غيبت

محمد بن ابراهيم بن جعفر الكاتب معروف به ابن ابى زينب نعمانى

- فهرست -


روايات درباره نگهدارى سر آل محمد از نا اهلش
 رواياتى که در تفسير آيه شريف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمده اند
امامت ووصيت رهبرى در اختيار خداست وبس
رواياتى که درباره عدد امامان رسيده
درباره وضع آن کس که مدعى امامت شود بدون فرمان خدا
احاديثى که از طريق عامه درباره امامت رسيده است
درباره کسى که بميرد وامام خود را نشناسد يا درباره او شک کند
رواياتى که درباره لزوم حجت در زمين رسيده است
رواياتى که گويند چنانچه روى زمين دو تن باشند يکى بايد امام باشد
آنچه درباره غيبت امام زمان رسيده است از جميع ائمه عليهم السلام
آنچه از دستور درباره تحمل مشقات در زمان غيبت وانتظار فرج رسيده است
وضع نابسامانى شيعه در دوران غيبت وسختيها وناملايمات
وصف رفتار وکردار حضرت صاحب الزمان
مادر آن حضرت ووصفش
رفتار آن حضرت
حکم آن حضرت
ويژگى هاى آن حضرت ورفتارش
بزرگوارى وفضيلت آن حضرت
آياتى قرآنى که درباره آن حضرت نازل شده است
علائمى که امام بدان شناخته ميشود
وصف لباس آن حضرت
وضع سپاهيان وسواران آن حضرت
علائم پيش از ظهور
وضع نابسامانى که قبل از ظهور او پيدا مى شود
نهى از تعيين وقت ظهور وبردن نام آن حضرت
سختيها وناروائيها که آن حضرت از ياران نادان خود مى بيند
رواياتى که درباره خروج سفيانى رسيده است
پرچم صاحب پرچم رسول خدا است
درباره سپاهيان جدى آن حضرت وشماره آنان
وضع شيعه هنگام خروج قائم
حضرت قائم دعوت به احکام تازه اى مى نمايد
سن مبارک آن حضرت هنگام امامت وزمان امامتش
رواياتى که درباره اسماعيل پسر امام صادق است
درباره اينکه هر کس امام خود را شناخت تقدم وتاخر اين امر زيانى برايش ندارد
مدت حکومت قائم پس از قيام

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.