روزنه اى به خورشيد
حكايات باريافتگان به حضور حضرت مهدى عليه السلام

سيد هاشم بن سليمان بحرانى

- فهرست -


مقدمه مؤلف
حکيمه خاتون دختر امام جواد
پير زن ماما
نسيم خادمه وماريه
کنيزى که کيفيت تولد حضرت ونورى را که درخشيد، ديد
ياران واصحاب حضرت عسکرى
ابو هارون
معاويه بن حکيم، محمد بن ايوب بن نوح، محمد بن عثمان عمروى
عمر اهوازى
مرد ايرانى
ابو عمرو
محمد بن اسماعيل
ابو على بن مطهر
ابراهيم بن عبيده نيشابورى وخدمتگزار منزل
رشيق مارزانى
کامل بن ابراهيم
ابو عبد الله بن صالح
احمد بن ابراهيم بن ادريس
جعفر بن على
ابو محمد وجنانى از کسى که او را ديده است
يکى از مأمورين خليفه
ابو نصر طريف خادم
برخى از مردم مدائن
يعقوب بن منفوس
غانم (ابو سعيد هندى)
کابلى
محمد بن عثمان
ظريف ابو نصر
عبد الله سورى
عمروى
جعفر کذاب
گروهى از نايبان حضرت در بغداد
ابو محمد حسن بن وجناء نصيبى
ازدى
ابراهيم بن مهزيار
شخصى از همدان در سفر حج
احمد بن اسحاق وکيل حضرت عسکرى وسعد بن عبد الله قمى
على بن ابراهيم بن مهزيار
ابو نعيم انصارى در جمعى سى نفرى
جد ابو الحسن بن وجناء
ابو الاديان
ابو العباس محمد بن جعفر حميرى وگروهى از قم
ابو القاسم روحى
احمد بن اسحاق بن سعد اشعرى
ابو على محمد بن احمد محمودى وجماعتى ديگر
على بن ابراهيم بن مهزيار
ابراهيم بن محمد بن احمد انصارى در ضمن سى نفر
محمد بن احمد بن خلف
يوسف بن احمد جعفرى
احمد بن عبد الله هاشمى به همراه سى ونه نفر ديگر
على بن ابراهيم بن مهزيار
حسن بن عبد الله تميمى
زهرى وعمروى
اسماعيل بن على نوبختى
يعقوب بن يوسف وپيرزن

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.