ويژگى هاى حضرت مهدى عليه السلام

شريف سائل

- فهرست -


پيش سخن
ستاره درخشنده عالم نور
ستاره اى از دل خورشيد وماه
شاهزاده اى بر بال پرنده
القاب مختصه
نشان پنهان
هم نام وهم کنيه پيامبر
ميلادى پر برکت، مولودى سعادت بخش
بيت الحمد، چراغ فروزان
علامتى بر پشت
آخرينِ اوصياء وختم وصايت
همدم با نيکويان کامل
در قلمرو فرمان هيچ کس نيست
جوانى بعد از سال هاى طولانى
سلطنت بر پهناى گيتى
حکم داوودى
زرهى يادگار بر قامتى استوار
ملاقات زندگان ومردگان، صحنه اى تماشايى
زاد وتوشه راهيان وآذوقه هم راهيان
زينت شمشيرهاى آسمانى
رايت با مهابت رسول الله
سفر بر پشت ابر
فرياد آسمانى
ابليس در کام مرگ
پيدايش گنج هاى پنهان
ياران ملکوتى وبيعت سيد آسمانيان
برکات زمين، قطرات آسمان
دوران امن وامان
دست نازنين بر سر مؤمنين
گسترش وتوسعه علم
قوت گوش ها، قدرت چشمان
عمرهاى طويل
آفتاب سايه نشين
فرود عيسى براى پرواز
ابر سفيد
کشتن دجال، خاموشى آتش فتنه
کم شدن سير چرخ، افتادن افلاک از سرعت
دينى جديد وآئينى نو پديد
رجعت، روزگار بازگشت ائمة
نشانه هاى نور
سلطنت سلطان عصر، شهر وديار او

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.