ظهور حضرت مهدى(عليه السلام)
از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان

سيد اسد اللّه هاشمى شهيدى

- فهرست -


پيشگفتار

بخش اوّل; مسأله مهدويّت و انديشه ظهور حضرت مهدى(عليه السلام)
    ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) از ديدگاه جامعه اسلامى
    اصالت مهدويّت و انكار ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) از سوى برخى از مغرضان و متعصّبان
    ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) از ديدگاه صحابه و تابعين
    عقيده به ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) از نظر اقوام و اديان
    اصالت اعتقاد به ظهور مُنجى
    انتظار ظهور «منجى» در بين يهود و نصارى
    مسيح هاى دروغين
    عقايد اقوام مختلف جهان درباره مصلح موعود
    اسامى مقدّس حضرت مهدى(عليه السلام) در كتب مذهبى اهل اديان
    عقيده به ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) يك مسأله عقلى و منطقى است
    عقيده به ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) يك مسأله فطرى است
    عقيده به ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) يك اعتقاد اصيل مذهبى است
    عقيده به ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) اختصاص به اسلام ندارد

بخش دوّم; نويد اسلام درباره ظهور حضرت مهدى(عليه السلام)
    مهدى موعود(عليه السلام) از ديدگاه اسلام
    مهدى موعود(عليه السلام) از ديدگاه شيعه
    مهدى موعود(عليه السلام) از ديدگاه اهل سنّت
    ويژگى هاى حضرت مهدى در روايات
    تعداد روايات وارده درباره حضرت مهدى(عليه السلام)

بخش سوّم; شناخت مهدى موعود(عليه السلام)
    مهدى موعود اسلام از عرب است
    مهدى(عليه السلام) از اولاد «كنانه» است
    مهدى(عليه السلام) از «قريش» است
    مهدى(عليه السلام) از «بنى هاشم» است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان عبدالمطلب است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان ابو طالب است
    مهدى(عليه السلام) از عترت پيامبر است
    مهدى(عليه السلام) از اهل بيت پيامبر است
    مهدى(عليه السلام) هم نام پيامبر است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان پيامبر است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان حضرت على(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان حضرت فاطمه(عليها السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان حسنين(عليهما السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام حسين(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) نهمين فرزند امام حسين(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام زين العابدين(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام باقر(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام صادق(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام كاظم(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام رضا(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام جواد(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از فرزندان امام هادى(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) فرزند امام حسن عسكرى(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از ذوى القربى است
    مهدى(عليه السلام) از ذرّيه پيامبر است

بخش چهارم; اعتراف دانشمندان اهل سنّت به صحّت احاديث مهدى(عليه السلام)
    يك سند تاريخى و مدرك زنده
    متن كامل بيانيّه علماى حجاز
    توضيح مختصرى پيرامون بيانيّه علماى حجاز
    مخالفان وجود حضرت مهدى(عليه السلام) چه مى گويند؟
    ابن حزم اندلسى و گمراهى عجيب!
    خطيب بغدادى
    ابن كثير شامى
    رسوائى تا كجا؟

بخش پنجم; مهدى موعود(عليه السلام) در گفتار دانشمندان بزرگ اهل سنّت
    كسانى كه مهدى(عليه السلام) را پسر امام حسن عسكرى(عليه السلام) مى دانند
    ابن ابى ثلج بغدادى
    على بن حسين مسعودى
    احمد بن حسين بيهقى شافعى
    شيخ احمد جامى
    فخر الدين رازى
    ياقوت حموى
    شيخ فريد الدين عطّار نيشابورى
    محى الدين عربى
    شيخ عبدالرحمان صوفى
    شيخ سعد الدين حموى
    كمال الدين محمّد بن طلحه شافعى
    حافظ محمّد بن يوسف گنجى شافعى
    مولانا جلال الدين رومى بلخى
    ابن خلكان اشعرى شافعى
    حمد اللّه مستوفى قزوينى
    حافظ شمس الدين محمّد ذهبى
    محمّد خواوند شاه، مشهور به ميرخواند
    ملاّ حسين كاشفى
    خواند مير
    شمس الدين محمّد بن طولون دمشقى
    شيخ عبداللّه شبراوى شافعى
    قاضى جواد ساباطى حنفى بصرى
    شيخ سليمان قندوزى حنفى بلخى
    سيّد مؤمن شبلنجى مصرى
    خيرالدين زركلى
    افسانه سرداب

بخش ششم; قضاوت هاى نادرست و داورى هاى حساب نشده
    نظر مارگلى يوت اسلام شناس اروپايى در باره حضرت مهدى(عليه السلام)
    ردّ نظريه مارگلى يوت
    نكته اى كه بر همه پوشيده مانده است
    نظر سيّد امير على دانشمند اسلامى هندوستان
    آيا نا كامى و ستم، علّت عقيده به ظهور مهدى(عليه السلام) است؟
    محمّد احمد سودانى و ادّعاى مهدويّت
    اعتراف «جيمز دارمستتر» به اصالت مهدويّت
    مدّعيان مهدويّت و سوء استفاده از عنوان مهدى موعود

بخش هفتم; مسأله انتظار
    علّت پى جويى مفاهيم اسلامى
    انتظار از نظر لغت
    انتظار در نگاه مذهب
    انتظار فرج در اسلام
    انتظار فرج در قرآن
    انتظار فرج در روايات اسلامى
    انتظار فرج از ديدگاه نظام هاى سُلطه گر
    آيا انتظار عامل ركود است؟
    مفهوم صحيح انتظار
    انتظار مؤثّرترين عامل تحرّك
    ارزش و اهميّت انتظار در روايات اسلامى
    آثار سازنده انتظار و نقش آن در ساختن اجتماع
    انتظار و مسئوليّت منتظران مؤمن
    خود سازى
    دگر سازى
    زمينه سازى
    انتظار عامل مقاومت و پايدارى
    انتظار عامل بقاى جامعه تشيّع
    اعتراف دشمنان اسلام به سازندگى انتظار

بخش هشتم;حضرت مهدى(عليه السلام) و نويدهاى ظهورش در قرآن كريم
    سوره بقره
    آيه اوّل
    آيه دوّم
    آيه سوم
    سوره آل عمران
    سوره نساء
    سوره انفال
    سوره توبه
    سوره هود
    سوره ابراهيم
    سوره حجر
    سوره اسراء
    سوره مريم
    سوره نور
    سوره قصص
    سوره سجده
    سوره فتح

بخش نهم; نويدهاى ظهور مبارك حضرت مهدى(عليه السلام)در كتاب هاى مقدّس اديان و اخبار اهل بيت(عليهم السلام)
    مهدى موعود(عليه السلام) در كتب مقدسه هنديان
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب اوپانيشاد
    مهدى(عليه السلام) در آخر الزمان ظاهر مى شود
    مهدى(عليه السلام) بر اسب دست و پا سفيدى سوار است
    مهدى(عليه السلام) با شمشير قيام مى كند
    مهدى(عليه السلام) پاكى را به جهان بر مى گرداند
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «باسك»
    منظور از پادشاه عادل مهدى موعود(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) زمين را پر از عدل و داد مى نمايد
    مهدى(عليه السلام) در پايان همه دولتها مى آيد
    حق و راستى با مهدى(عليه السلام) و او با حق همراه است
    تمامى گنجهاىعالم در اختيار مهدى(عليه السلام) است
    مهدى(عليه السلام) از آسمان و زمين خبر مى دهد
    در همه عالم كسى بزرگتر از مهدى(عليه السلام) به دنيا نيايد
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «پاتيكل»
    بشارت ظهور حضرت بقية اللّه(عليه السلام) در كتاب «وشن جوك»
    بشارت ظهور حضرت ولى عصر(عليه السلام)در كتاب «ديد»
    بشارت ظهور حضرت قائم(عليه السلام) در كتاب «دادتگ»
    بشارت ظهور حضرت حجة اللّه(عليه السلام) در كتاب «ريگ ودا»
    بشارت ظهور آخرين حجّت خدا(عليه السلام) در كتاب «شاكمونى»
    بشارات ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «تورات»
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در «زبور داوود»
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «اشعياى نبى»
    چند بشارت ديگر از كتاب اشعيا
    تأمين عدالت اجتماعى و امنيّت عمومى
    تأمين رفاه همگانى و آباد ساختن جهان
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب بوئيل نبى
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «زكرياى نبى»
    سرنوشت يهوديان مغرور
    اخراج يهود از سرزمينهاى اسلامى
    صهيونيسم و تشكيل دولتى به نام اسرائيل
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «حزقيال نبى»
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب حجّى نبى
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «صفيناى نبى»
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «دانيال نبى»
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در كتاب «انجيل»
    انجيل متّى
    انجيل مَرْقُس
    انجيل لوقا
    انجيل يُوحَنّا
    مكاشفه يُوحَنّا
    رساله پولس به روميان
    اعمال رسولان
    فرود آمدن حضرت عيسى(عليه السلام) از آسمان
    بشارت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در منابع «زرتشتيان»

بخش دهم; دينِ آينده جهان
    قرآن و دين آينده جهان
    روايات اسلامى و دين آينده جهان
    اسلام، دين هميشگى خدا
    دعوت پيامبر اسلام، عمومى و جهانى است
    رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم پيامبران است
    دلايل خاتميّت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) در روايات
    قرآن كريم، خاتم كتب آسمانى است
    خاتميّت قرآن در روايات
    دين اسلام، خاتم اديان است

بخش يازدهم; جهان پيش از ظهور
    عوارض شوم تمدّن صنعتى
    يأس و نااميدى
    گسترش فساد اخلاقى و ازدياد بزهكارى
    مسابقه تسليحاتى و رقابت خطرناك قدرتهاى جهانى
    انتقاد دانشمندان غربى از تمدّن كنونى
    اختراع سلاح هاى مرگبار و هزينه هاى سنگين
    جنگ جهانى سوّم، ارمغان تمدّن صنعتى
    ضرورت تشكيل حكومت جهانى
    اعتراف دانشمندان به لزوم حكومت جهانى
    اينشتين
    برتراند راسل
    فوليتر فرانسوى
    پروفسور آرنولدتوين پى
    ويليام لوكا اريسون، فيلسوف آمريكايى
    دانته، اديب شهير ايتاليايى
    كانت، فيلسوف مشهور آلمانى
    خبر سطيح كاهن در باره مصلح موعود
   
    برخى از ويژگى هاى حضرت مهدى(عليه السلام)
    حضرت مهدى(عليه السلام) با ميراثهاى گرانبهاى پيامبران مى آيد
    حضرت مهدى(عليه السلام) با ملائكه يارى مى شود
    ياران حضرت مهدى(عليه السلام)
    قرآن و ياران حضرت مهدى(عليه السلام)
    روايات و ياران حضرت مهدى(عليه السلام)
    وقت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام)
    مدّت حكومت حقه