نقش بیت مرحوم منتظری در ریاست جمهوری بنی صدر+فیلم
نقش بیت مرحوم منتظری در ریاست جمهوری بنی صدر+فیلم
مجموعه فرهنگی خادم الشهدا نجف آباد مصاحبه ای با حیدر (حیدرعلی) قوقه ای از مبارزان شاخص انقلاب و راننده شخصی مرحوم آیت الله منتظری در اوایل انقلاب انجام داده. قوقه ای در این گفت و گو به تشریح ابعادی از شخصیت شهید محمد منتظری و نقش بیت مرحوم پدرش در ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر می پردازد.

نقش بیت مرحوم منتظری در ریاست جمهوری بنی صدر+فیلم

مجموعه فرهنگی خادم الشهدا نجف آباد مصاحبه ای با حیدر (حیدرعلی) قوقه ای از مبارزان شاخص انقلاب و راننده شخصی مرحوم آیت الله منتظری در اوایل انقلاب انجام داده. قوقه ای در این گفت و گو به تشریح ابعادی از شخصیت شهید محمد منتظری و نقش بیت مرحوم پدرش در ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر می پردازد.

تحصن شهید محمد منتظری در کلیسای سنت ماری پاریس، تحصن در فرودگاه، هشدار امام خمینی در مورد استفاده شهید محمد از تصویر سید مهدی هاشمی و مدیون بودن مقاومت های سراسر جهان به شخصیت شهید محمد منتظری از دیگر مطالب مطرح شده در این گفت و گو هستند.

 

شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری

نقش بیت مرحوم منتظری در ریاست جمهوری بنی صدر+فیلم