عبقرى الحسان

مرحوم حاج شيخ على اكبر نهاوندى (ره )

- فهرست -


مقدمه بخش اول : تشرفات
قسمت اول (كسانى كه در هنگام تشرف , آن حضرت را شناخته اند):
1- تشرف حاج شيخ محمد كوفى شوشترى
2- تشرف جناب جعفر نعلبند اصفهانى
3- تشرف محمد بن عيسى بحرينى
4- تشرف اسماعيل هرقلى
5- تشرف ملا احمد مقدس اردبيلى
6- تشرف سيد بحرالعلوم در مسجد سهله
7- تشرف سيد بحرالعلوم و صاحب مفتاح الكرامه
8- تشرف سيد بحرالعلوم در سامرا
9- تشرف سيد بحرالعلوم در حرم اميرالمؤمنين (ع )
10- تشرف سيد بحرالعلوم در سرداب مطهر
11- تشرف سيد بحرالعلوم
12- تشرفى از زبان سيد بن طاووس
13- تشرف حسن بن مثله جمكرانى
14- تشرفى به نقل سيد بن طاووس در روز يكشنبه
15- تشرف زهرى در غيبت صغرى
16- تشرف ازدى در غيبت صغرى
17- تشرف ابوسعيد كابلى در غيبت صغرى
18- تشرف غانم هندى در غيبت صغرى
19- تشرف عيسى بن مهدى جوهرى در غيبت صغرى
20- تشرف حسن بن وجناء در غيبت صغرى
21- تشرف ابو راجح حمامى
22- تشرف على بن مهزيار اهوازى
23- تشرف سيد جعفر قزوينى با پدر بزرگوار خود
24- تشرف زنى صالحه از مازندران
25- تشرف حاج سيد عبداللّه ملايرى
26- تشرف ملا حبيب اللّه و حاج سيد محمد صادق قمى
27- تشرف ملا ابوالقاسم قندهارى و جمعى از اهل سنت
28- تشرف سيد مهدى عباباف نجفى
29- تشرف جده سيد محمد على تبريزى
30- تشرف مؤذن و خادم مدرسه سامرا
31- تشرف صديق الذاكرين تهرانى
32- تشرف عمه مكرمه سيد على صدرالدين
33- تشرف ابن هشام
34- تشرف يكى از شيعيان صالح اهل بيت (ع )
35- تشرف سيد حمود بغدادى
36- تشرف محمد بن ابى الرواد و ابن جعفر دهان
37- تشرف سيد عطوه علوى حسنى
38- تشرف شيخ ابن ابى الجواد نعمانى
39- تشرف حاج محمد حسين تاجر
40- تشرف يوسف بن احمد جعفرى
41- تشرف جنگجوى غزوه صفين
42- تشرف مادر عثمان در حله
43- تشرف اخوى آقا سيد على داماد
44- تشرف زاهد كوفى در مسجد جعفى
45- تشرف حسين مدلل
46- تشرف مشهدى على اكبر تهرانى
47- تشرف جعفر بن زهدرى و شفاى پاى او
48- تشرف پيرزنى از كنيزان حضرت
49- تشرف شيخ محمد تقى قزوينى
قسمت دوم (كسانى كه بعد از تشرف , آن حضرت را شناخته اند):
1- تشرف آقا سيد مهدى قزوينى در شب عيد فطر
2- تشرف آقا سيد مهدى قزوينى و جمعى ديگر در حله
3- تشرف سيد مهدى قزوينى در راه كربلا
4- تشرف سيد مهدى قزوينى و مزار قاسم بن موسى الكاظم (ع )
5- تشرف شيخ حيدر على مد اصفهانى
6- قضيه تكان دهنده آقا شيخ حسن كاظمينى
7- تشرف حاج ملا هاشم صلواتى سدهى
8- تشرف حاج ملا هاشم صلواتى كنار كشتى
9- تشرف تاجر اصفهانى و طى الارض با جناب هالو
10- تشرف شيخ انصارى
11- تشرف حجة الاسلام آقا نجفى اصفهانى
12- تشرف علامه حلى در راه كربلا
13- تشرف علامه حلى و كتاب عالم سنى
14- تشرف شهيد ثانى
15- تشرف سيد بحرالعلوم و ارزش گريه بر امام حسين (ع )
16- تشرف آخوند ملا محمود عراقى
17- تشرف شيخ حسين آل رحيم (ره )
18- تشرف صاحب كتاب الزام الناصب در راه نجف
19- تشرف سيدى از علماى زاهد نجف اشرف
20- تشرف سيد محمد قطيفى با همراهان در مسجد كوفه
21- توسل مادر اسماعيل خان نوائى در مسجدالحرام
22- تشرف محمود فارسى
23- تشرف سيد امير اسحاق استرآبادى در راه مكه
24- تشرف مردى سبزى فروش در مسجد سهله
25- تشرف مردى از اهل مدائن در غيبت صغرى
26- تشرف محمد بن قاسم علوى در مسجدالحرام
27- تشرف حاج على بغدادى
28- تشرف ملا محمد جعفر تهرانى و قضيه ببر وحشى
29- تشرف مرد روستايى و فتواى شيخ مفيد
30- تشرف ميرزا محمد استرآبادى
31- تشرف امين الواعظين
32- تشرف مرد كاشانى مفلوج
33- تشرف حاج ملا على محمد كتابفروش در وادى السلام
34- تشرف حاج سيد احمد اصفهانى خوشنويس
35- تشرف ديگرى از حاج سيد احمد خوشنويس
36- تشرف شيخ صالح قطيفى
37- تشرف شيخ على اكبر روضه خوان
38- تشرف حاج سيد على بجستانى
39- تشرف آقا سيد جواد خراسانى در تخت فولاد
40- تشرف سيد محمد جبل عاملى
41- تشرف تاجر اصفهانى در نجف اشرف
42- تشرف جد آخوند ملا فتحعلى سلطان آبادى
43- تشرف سيد محمد على تبريزى
44- تشرف سيد عبداللّه قزوينى در مسجد سهله
45- تشرف يكى از حجاج شوشترى
46- تشرف حاج شيخ على محمد كركرى
47- تشرف حاج عنايت اللّه در مسجدالحرام
48- تشرف حاج على آقا و رفقايش در مسجد سهله
49- تشرف حاج ميرزا مقيم قزوينى
50- تشرف سيد بزرگوارى از اصفهان
51- تشرف شيخ عربى از اهل كاظمين
52- تشرف شيخ كاظم دماوندى
53- تشرف سيد عزيزاللّه تهرانى
54- تشرف شيخ حسين خادم مسجد سهله در راه مشهد مقدس
55- تشرف دو نفر سيد از اهل خراسان
56- تشرف يكى از طلاب در مسير خانقين
57- تشرف حاج صادق تبريزى
58- تشرف حاج سيد خليل تهرانى و چند نفر ديگر از حجاج
59- تشرف شيخ محمد رشتى
60- تشرف شاگرد شيخ محمد تقى تربتى
61- تشرف على بن محمد بن عبدالرحمن شوشترى
62- تشرف يكى از مؤمنين بحرين
63- تشرف شيخ على مهدى دجيلى در راه زيارت جناب حر
64- تشرف ابوالقاسم حاسمى با رفيع الدين حسين
65- تشرف دلاكى در راه مسجد سهله
66- تشرف شيخ محمد طاهر نجفى
67- تشرف سيد محمد هندى در حرم اميرالمؤمنين (ع )
68- تشرف سيد باقر اصفهانى در مسجد سهله
69- تشرف سيد شاهر در حرم سامرا
70- تشرف آقا شيخ حسين نجفى
71- تشرف والده سيد على اصغر شهرستانى
72- تشرف دو نفر خادم در حرم امام حسين (ع )
73- تشرف شيخ محمد تقى حائرى مازندرانى
74- تشرف شيخ محمد حسن مازندرانى حائرى
75- تشرف يكى از طلاب مدرسه خان مروى در تهران
76- تشرف حاج ابوالقاسم يزدى
77- تشرف سيد هاشم شوشترى
78- تشرف سيد مرتضى نجفى در مسجد كوفه
79- تشرف كليددار عسكريين در حرم سامرا
80- تشرف ثروتمند مازندرانى
81- تشرف يكى از خدام حرم سامرا
82- تشرف حاج سيد حسين حائرى
83- تشرف شيخ قاسم در راه مكه
84- تشرف حسن بن فضيل يمانى در يك مسجد
85- تشرف ابوالحسين بن ابى البغل كاتب
بخش دوم : مشاهدات و مكاشفات
1- مشاهده شيخ محمد كوفى شوشترى
2- مشاهده حاج سيد احمد رشتى
3- مكاشفه ملا محمد تقى مجلسى (ره )
4- مشاهده سيد بحرالعلوم (ره ) در مسجد سهله
5- مشاهده شيخ محمد طاهر نجفى
6- مكاشفه شيخ حر عاملى
7- مشاهده راشد همدانى
8- مشاهده شيخ ابراهيم قطيفى
9- مشاهده شيخ محمد حسن مازندرانى حائرى
10- مشاهده حاج ميرزا مقيم قزوينى
11- مشاهده حاج مير سيد على سدهى
12- مكاشفه شيخ محمد صالح بارفروشى
13- دو مشاهده از ملا عبدالحميد قزوينى
14- مشاهده سيد محمد على عراقى كوهرودى
15- مكاشفه علوى مصرى و نجات از حاكم مصر
16- مكاشفه محمد على حائرى كاتب العبقرى الحسان
بخش سوم : رؤياهاى صادقه
1- رؤياى ملا محمود عراقى
2- رؤياى همد شيخ حر عاملى
3- رؤياى ابوالوفاء شيرازى و راه توسل به معصومين (ع )
4- رؤياى صادقه شيخ عبدالحسين حويزاوى
5 - رؤياى مصطفى الحمود و كر شدن او
6- رؤياى صادقه حاج ملا سلطان على روضه خوان
7- رؤياى سجاده بردار آقا محمد باقر بهبهانى
8- رؤياى زنى از اهل سنت و شفاى چشمان او
9- رؤياى حاج ميرزا محمد رازى
10- رؤياى صادقه سيد حسن
11- رؤياى صادقه آقا عبدالصمد زنجانى
12- رؤياى صادقه يكى از صلحاء
13- رؤياى ميرزا محمد حسين نايينى
14- رؤياى صادقه آقا شيخ حسن تويسركانى
15- رؤياى حاج ملا محمد حسن قزوينى در سرداب مقدس
16- رؤياى صادقه سيد رضى الدين محمد آوى
17- رؤياى مريض كربلائى و شفا از مرض
18- رؤياى صادقه شيخ على مكى
19- رؤياى ميرزا محمد على قزوينى
20- رؤياى محمد صادق عراقى
21- رؤياى صادقه حاج ملا باقر بهبهانى
22- رؤياى شيخ ابراهيم و شفاى چشم او
23- توسل آقاميرزا عبدالرزاق حائرى همدانى
بخش چهارم : تجليات حضرت
1- شنيدن دعاى حضرت توسط سيد بن طاووس
2- شنيدن دعاى حضرت براى شيعيان
3- مشاهده نور حضرت توسط زنى صالحه
4- استشمام عطر حضرت در سرداب مطهر
5- حكايت عطار بصراوى
6- ديدن نور آن حضرت توسط شيخ على مهدى دجيلى
7- ديدن نور حضرت , توسط اهل سامرا
8- شنيدن صداى حضرت توسط رجاء مصرى
بخش پنجم : توسلات
1- توسل ملا محمود عراقى و امام جمعه تبريز
2- توسل سيد محمد باقر شفتى و جزيره خضراء
3- توسل ورام بن ابى فراس
4- توسل آقا سيد رضا, عالم اصفهانى
5- توسل شيخ ابراهيم روضه خوان
6- توسل ديگرى از شيخ ابراهيم روضه خوان
7- توسل سوم شيخ ابراهيم روضه خوان
8- توسل سيد عبدالرحيم خادم مسجد جمكران
9- توسل آقا محمد مهدى تاجر و شفاى او
10- توسل حاج ملا باقر بهبهانى و شفاى فرزندش
11- توسل آقا نجفى اصفهانى
12- توسل حاج ملا على تهرانى در سرداب غيبت
13- توسل آقا ميرزا ابراهيم شيرازى
14- توسل جمعى در بيابان
15- توسل حاج ملا عباسعلى اصفهانى و نجات از مرگ
16- توسل همسر آقا سيد رضا دزفولى
17- توسل مردى از توابع اصفهان