نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد
نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد
خبرگزاری صدا و سیما: کارشناسان شبکه بهداشت طی بازرسی های خود از مراکز عرضه لبنیات، پانصد کیلو پنیر فاسد را کشف و معدوم کردند. پرونده این متخلف حوزه غذایی نیز تحویل مراجع قضایی شده.

نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد

خبرگزاری صدا و سیما: کارشناسان شبکه بهداشت طی بازرسی های خود از مراکز عرضه لبنیات، پانصد کیلو پنیر فاسد را کشف و معدوم کردند. پرونده این متخلف حوزه غذایی نیز تحویل مراجع قضایی شده.

پنیر فاسد

پنیر فاسد

نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد