يكصد پرسش وپاسخ پيرامون امام زمان

عليرضا رجالى تهرانى

- فهرست -


مهدى کيست؟
مقدمه
منظور از مهدويت چيست واز چه زمانى آغاز شده است؟
در ساير اديان وکتب آسمانى از مهدى موعود چگونه ياد شده است؟
آيا در قرآن کريم شواهدى بر وجود وظهور امام مهدى يافت مى شود؟
آيا پيامبر اکرم وامامان معصوم از مهدى موعود خبر داده اند؟
آيا در کتب اهل سنت رواياتى پيرامون وجود وظهور وسيره امام مهدى است؟
مدعيان دروغين مهدويت در طول تاريخ چه کسانى بودند؟
اولين کسى که نام مهدى موعود بر او گذاشتند چه کسى بود؟
چه شباهتهايى ميان پيامبران الهى وامام زمان وجود دارد؟
تاريخچه مختصر زندگى امام مهدى چيست؟
چه دليلى بر متولد شدن امام مهدى در دست است؟ آيا کسى آن حضرت را ديده است؟
چرا امام مهدى با وجود دشمنان زيادى که داشت روز شهادت پدر خود حاضر شد؟
امام عصر چگونه ودر چه شرايطى متولد شد؟
مادر امام زمان کيست؟
نام، لقب ها وکنيه هاى حضرت کدامند؟
چرا وقتى که نام قائم برده مى شود شيعيان تمام قد روى پاى مى ايستند؟
چرا نام امام زمان در قرآن نيامده است تا هر نوع ابهامى رفع شود؟
آيا در زمان غيبت ذکر نام اصلى حضرت جايز است؟
چرا امام زمان از فرزندان امام حسين است نه امام حسن؟
چگونه حضرت مهدى در پنج سالگى آمادگى کامل رهبرى را يافته است؟
چه معجزات وکراماتى از امام زمان صادر شده است؟
جعفر کذاب کيست؟
آيا ماجراى غيبت از جانب پيامبر وامامان معصوم پيش بينى شده بود؟
منظور از غيبت صغرى وغيبت کبرى چيست واز کجا آغاز شدند؟
نقش وتأثير غيبت صغرى در غيبت کبرى چيست؟
علت غيبت امام زمان چيست؟
چه اصرارى است که امامان معصوم در دوازده تن منحصر شوند؟
چه مانعى داشت امام مهدى در آخر الزمان متولد مى شد؟
چه مانعى داشت امام زمان غايب نمى شد وخداوند از کشته شدن آن ممانعت مى كرد؟
امام غايب چه فايده اى براى مسلمانان مى تواند داشته باشد؟
علت تشبيه امام غايب به خورشيد پنهان در ابر چيست؟
نايبان خاص امام زمان چه کسانى بودند؟
آيا در تاريخ کسانى هستند که مدعيان نيابت خاصه بوده باشند؟
منظور از توقيعات امام زمان چيست آيا حضرت آنها را به دست شريف خويش نوشته است؟
آيا امکان دارد که يک انسان قرنهاى بسيار زندگى کند؟
به فرض امکان طول عمر آيا اين مسئله در طول تاريخ به وقوع پيوسته است؟
از کجا معلوم که امام مهدى در عصر غيبت کبرى واقعا وجود خارجى دارد؟
آيا شخص شريف امام مهدى از نظر پنهان است يا جسم وشخص حضرت ديده نمى شود؟
حضرت مهدى در زمان غيبت کبرى، در کجا اقامت دارد؟
آيا داستان جزيره خضراء واقعيت دارد؟
آيا امام زمان همسر وفرزندى دارد؟
مصحف فاطمه چيست وآيا هم اکنون در دست امام زمان است؟
آيا ايجاد حکومت اسلامى وحرکتهاى اصلاحى با اعتقاد به ظهور حضرت ايرادى دارد؟
به چه دليل در زمان غيبت حکومت اسلامى به دست ولى فقيه است؟
چه کسانى وتحت چه شرايطى مى توانند امام زمان را ملاقات کنند؟
چه کسانى امام زمان را ديده وبا آن حضرت ملاقات کرده اند؟
حضرت مهدى کى خواهد آمد واصولا آيا تعيين سال، ماه وروز ظهور الزامي است
آيا حضرت مهدى از زمان ظهور خويش آگاهى دارد؟
چرا امام زمان تاکنون ظهور نکرده است؟
شرايط ظهور حضرت مهدى چيست وچه تفاوتهايى با علايم ظهور دارند؟
علايم ونشانه هاى ظهور حضرت مهدى چيست؟
مراد از بداء در علايم حتمى الوقوع چيست؟
فوايد علايم ظهور چيست؟
سفيانى کيست؟
دجال کيست؟
نفس زکيه کيست؟
سيد حسنى کيست؟
خراسانى ويمانى چه کسانى هستند؟
منظور رواياتى که ظلم وستم را در آخر الزمان فراگيرد ياد کرده چيست؟
امام زمان از کجا ظهور مى کند؟
هنگام ظهور حضرت مهدى صداى آسمانى چگونه شنيده مى شود؟
صورت وسيرت امام مهدى چگونه است وبا چه خصوصيات فردى ظهور مى كند
اولين کسى که با امام زمان بيعت کرده ودست حضرت را مى بوسدكيست؟
اولين سخنانى که امام بعد از ظهور مى فرمايند چيست؟
آيا اجراى انقلاب جهانى توسط يک فرد امام زمان ممکن است؟
اصحاب وياران امام زمان چند نفر وداراى چه ويژگيهايى هستند؟
حضور ونقش ايرانيان در عصر ظهور چگونه است؟
آيا امام زمان واصحابش در عصر ظهور از امدادهاى غيبى برخوردار است؟
چطور عيسى که يک پيامبر است پشت سر امام زمان نماز مى خواند؟
آيا چنانکه بعضى پنداشته اند مهدى همان عيسى بن مريم است؟
معنى حديث: لن تهلک امه انا فى اولها وعيسى فى آخرها والمهدى في وسطها
امام مهدى در زمان حکومتش چگونه وبر چه مبنايى داورى وقضاوت مى كند؟
آيا قاتلان وکشندگان امام حسين به دست امام زمان کشته خواهند شد؟
منظور از دين وقرآن جديدى که امام زمان مى آورد چيست؟
مقر حکومتى امام زمان در کجاست؟
کارگزاران دولت وفرماندهان لشکرى وکشورى امام مهدى چه کسانى هستند؟
آيا مدت وزمانى براى حکومت امام مهدى ذکر شده است؟
آيا قيام مهدى مسلحانه است ومنظور از قيام با شمشير چيست؟
آيا مهدى در زمان حکومتش از امکانات جنگى وارتباطى روز استفاده مى كند؟
نقش زنان در انقلاب حضرت مهدى چيست؟
آيا انقلاب حضرت مهدى الزاما به حکومت واحد جهانى مى انجامد؟
تصوير کلى واوضاع عمومى جهان در عصر دولت حضرت مهدى چگونه است؟
آيا صحيح است که شيطان توسط امام زمان کشته خواهد شد؟
زندگى امام بعد از ظهور چگونه خواهد بود؟
امام زمان چگونه وتوسط چه کسى به شهادت مى رسد؟
چه کسى امام زمان را غسل داده وبر پيکر مطهرش نماز خوانده واو را به خاك مى سپارد؟
بعد از شهادت امام زمان چه خواهد شد؟
تکاليف ووظايف شيعه در زمان غيبت امام زمان چيست؟
مفهوم حقيقى انتظار چيست؟
انتظار فرج چه فضيلتى دارد؟
فوايد وآثار انتظار چيست؟
در زمان غيبت امام مهدى چه دعاهايى را براى فرج حضرتش بيشتر بخوانيم؟
منظور از رجعت چيست؟
آيا رجعت اختيارى است؟
آيا رجعت پس از ظهور حضرت مهدى با تکليف سازگار است؟
آيه اى از قرآن رجوع مرده را به دنيا ممتنع مى داند آيا اين آيه با رجعت تناقض ندارد؟
چه کسانى رجعت مى کنند؟
آيا رجعت جسمانى است؟
تاريخچه مسجد مقدس جمکران چيست؟
کيفيت نماز مسجد مقدس جمکران چگونه است؟
چه کراماتى از مسجد مقدس جمکران ديده شده است؟
کسى که با امام زمان به جمکران مى رفت؟
شفاى مفلوج وسفارش به دعاى فرج
شفاى سرطانى
شفاى ضايعه نخاع کمر
طبيب دردمندان

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.