مهدى منتظر

محمد جواد خراسانى

- فهرست -


سخن ناشر
نسب
تحصيلات
زهد وساده زيستى
علاقه مندى به اهل بيت
نگارشها
قرآن وتفسير
تاريخ وحديث
اصول فقه
فقه
رجال
ادبيات
شعر
کلام
نگاهى کلى به آثار
ويژگى هاى چاپ حاضر
تصحيح ورعايت علائم ويرايشى
استخراج سند کليه آيات وروايات
تهيه فهرست هاى ضرورى
حروفچينى کامپيوترى با رسم الخط وصفحه آرايى زيبا ومناسب
سخنى پيرامون کتاب وتوصيه به چند امر
نمونه اى از اخبار اهل سنت وعدم دقت ناقلين
منابع نگارش کتاب
مقدمه
خصوصيات شخصى وعلائم مشخصه
علامات امامت
علائم تشريفى وتکريمى قائميت
آثار ومواريث انبياء
نشانه هايى که از جدش پيغمبر وامير المؤمنين دارد
علائم تشريفى خاصه آن حضرت در هنگام قيام
در خصوصيات غيبت وزمان غيبت
دوران غيبت صغرى
نواب چهارگانه
دوران غيبت کبرى
شبهات واشکالات بر وجود آن حضرت وغيبت او
اشکالات راجع به غيبت ووجود آن حضرت
واما جواب از مخالفين با ما در مذهب
پس اهل سنت در مقابل اين اخبار چه مى کنند وعقيده ايشان چيست؟
اعتراف منصفين به امامت مهدى نه باقى ائمه
وجه سوم از جواب اجمالى
چه دليل است بر وجود امام غائب
علت وسبب غيبت چيست وچرا از ابتداى ولادت يا امامت غائب باشد
امتحان
تمييز وتمحيص - جدا شدن وخالص شدن
براى احدى در گردن او بيعتى نباشد
مشابهت به انبياء در سنت
کراهت مجاورت ظالمين
خوف وتقيه ونبودن ناصر
تنبيه وتأديب بر تقصير در وظيفه، ايجاد شوق وقدردانى از نعمت
امهال
هر کارى که بى حکمت باشد لغو است
چه فائده است در وجود امام غائب واعتقاد به چنين امامى چه اثر
واما فوائد خاصه که اختصاص به شيعيان دارد
آيا امام را در عصر غيبت مى شود ديد با اينکه در حديث نفى شده؟
راه توسل چيست؟
عقيده هاى بى اصل عوامانه
توقيع اين است
چرا در همان وقتى که بناى قيام است متولد نشود؟
چرا غيبت اين همه طولانى باشد اگر ظهورى در کار است پس تا کى؟
چگونه با اين همه طول مدت زنده است؟
هر چيزى را مدتى است. مدت غيبت او چقدر ووقت ظهور او کى خواهد بود؟
علاماتى که مى گفتيد ظاهر مى شود چرا ظاهر نشد؟
مکان آن حضرت
نديم ومصاحب او
اعمال وافعال او
مدت غيبت ووقت ظهور او
نتيجه
ذکر حوادث ووقايعى که در دوران غيبت رخ مى دهد
رفع خلط واشتباه
مطلب ديگر
راجع به دين وسستى مردم در دين
راى وبدعت وتغيير حلال وحرام
حق وباطل - ارشاد وهدايت
امر به معروف ونهى از منکر
وضع مردم در طاعت خدا وخوف وخشيت
غفلت از خدا وآخرت وميل به دنيا وهوى وضعف ايمان
حال مؤمن صالح وبنده مطيع خدا
فرائض وتکاليف شرعيه
وضع وحال مساجد ومعابد
حال قرآن در نزد مردم
وضع قراء وعباد
وضع علم وروحانيت
وضع علماى سوء ورفتارشان ورفتار اهل منبر
وضع معيشت وکسب
وضع حکومت وهيئت حاکمه: سلطان وروش آن
امراء ووزراء وعمال
روش اولياء امور وطرز رسيدن به حکومت
حکومت نا اهلان وتسلط اشرار
حکومت زنان وکودکان وخواجگان
دستگاه قضاوت وشهود وترک حدود
رواج فساق وفجار ومنافقين واشرار وجاهليت وجهال
حال غنى وفقير
فسادهاى عموم جامعه
ظهور فواحش ومنکرات شراب وقمار
زنا
لواط ومساحقه
غنا وموسيقى ورقص
تهور وتجرى در معاصى وهتک محارم
دروغ وشهادت دروغ وقسم دروغ وغيبت وبهتان
ظلم وجور وتعدى عمومى وهرج ومرج
قتل وخونريزى
تفرقه واختلاف واتحاد بر ضد دين واجتماع
ترک خيرات وبى اهتمامى به ضعفاء وبه امور جامعه
زندگانى وحدود زن ومردى وبزرگى وکوچکى، شهوت پرستى وشکم پرستى
بى حيايى وبى ادبى پير وجوان، کوچک وبزرگ، زن ومرد
بى عفتى وبى غيرتى شوهران، بى عفتى پسران ودختران وبى غيرتى
ارحام وپدر ومادر
همسايه
دو رويى ودو زبانى، خوش ظاهرى وبد باطنى
بد زبانى وبد خويى وبد کردارى وکينه ولجاجت
خيانت وبى امانتى
وفادارى وپيمان دارى
مدح زبانى وتملق
حلم وانصاف
نمامى وسخن چينى
کبر، حسد، حرص، بخل، دنائت ولئامت
آثار ونتايج اعمال وخصلتهاى گذشته وکلياتى در اين باب
فتنه وبلاهايى که اختصاص به شيعه دارد
تمحيص وتمييز
ثابت بر ايمان صحيح کم است
اسبابهاى گمراهى وخروج از دين
وقايع مخصوصه
خرابى مسجد براثا وقطع حج
منع طعام ودرهم از عراق
زنديق قزوين
مردى از اهل قم دعوت کند مردم را
ظاهر شدن آب بر روى زمين در شهر قم
قم مرکز علم شود
ظهور آتش در حجاز وآب در نجف
خراب شدن بصره
مسلط شدن کفار بر پنج نهر
اختلاف دو صنف از عجم در کلمه عدل
دعوى نبوت وامامت
شهادت دوازده نفر بر رؤيت آن حضرت
قبه غبراء
واز جمله امورى است که راجع است به بنى العباس
حادثه بين مکه ومدينه
خرابى ديوار مسجد کوفه
کشته شدن هشتاد هزار از بنى العباس در رى
خروج شروسى از ارمنيه وآذربايجان
ستاره دنباله دار
طلوع خورشيد از مغرب
تشکيل امير الأمراء در مصر
علائم ظهور
فوائد ظهور علامات
تقسيم علامات
شدت فتنه وفساد واختلاف وظلم وجور
بناى قصر عتيق وبناى عمارتها در اطراف مسجد کوفه
بناى جسر کوفه
خندق براى کوفه وکشف هيکل وتعطيل مساجد چهل روز
بغداد بار ديگر پايتخت شود با تشکيل دار الشورى
جسر بغداد وکشته شدن بسيارى بر وى
ظهور آتشى در ثويه کوفه تا کناسه بنى اسد
جفا وتعدى هاى بنى هاشم
ظهور يأس ونوميدى
سالهاى فريبنده
نوع مردم شرير باشند
شدت اختلاف در شيعه وتبرى از يکديگر
سالهاى پر اختلاف وسرعت زوال حکومت ها
خوف وجوع ونقص ثمرات
سه سال خشکى وکمى باران
اختلاف وخوف وتزلزل واضطراب مردم در اثر آن
هرج ومرج
طاعون ابيض واحمر
ظهور جذام وبواسير ومرگ فجأة
دوازده رأيت مشتبه بلند شود
فرار کردن يازده نفر از مؤمنين وپناهنده شدن به روم
ملخ سرخ در دو موقع
فساد خرما بر درخت
جنگ وقتلى که منقطع نشود
شروع به جنگ از صفر تا صفر
صورت ودستى در ماه پيدا شود در ماه رجب
خسوف ماه در شب چهاردهم رجب وظاهر شدن مردى در زير آسمان
ظهور سرخى در آسمان
باد سرخ
ظهور آتشى در آسمان
علامات سال ظهور
جارى شدن فرات در شهر کوفه
زلزله وزلزله بزرگ در شام
ظهور خسوف وقذف يعنى سنگباران شدن
خسفى در مشرق وخسفى در مغرب وخسفى در جزيرة العرب
خسف جابيه وقريه ديگر از قراى دمشق
خسف يا خرابى در مسجد جامع دمشق
خسفى در بلاد جبل
خسفى در بغداد
خسفى در بصره وخرابى آن وخونريزى بسيار
خسف مناره بصره
خسف بيداء
خسف وزلزله وقذف در مصر
ظهور مسخ
بيست وچهار باران
فتنه ها وجنگ ها در شرق وغرب
اختلاف دو رأيت در شام: حسنى واموى
خروج مغربى يعنى رأيت قيس وحمله به مصر وسپس حمله به شام
رايت بنى العباس ومروانى
ترک وروم
خروج عوف سلمى از کريت
خروج شخصى از اولاد شيخ
خروج مردى ضعيف از موالى به مدافعه سفيانى
خروج ربيعى وجرهمى وغيرهم
خروج سفيانى
خروج سپاهى از کوفه به شام
خروج شيصبانى از کوفه
رايت يمانى
رايت خراسانى
يکى از سجستان يعنى سيستان
راياتى از مشرق يا دورترين بلاد مشرق شيلا
شعيب بن صالح از سمرقند
تذکر به دو مطلب
حاصل کلام در رأيت خراسانى
خروج سيد حسنى
خروج گيلانى واحتمال انطباق او بر حسنى
خروج مردى از اولاد جعفر از بلاد جبل
جنگ گرگان وطبرستان
رايت آذربايجان
خروج سفيانى
خروج دجال يا صائد بن الصائد
حوادث وعلاماتى که در اوان ظهور يا مقارن آن رخ مى دهد
نداهاى آسمانى از جمله سه ندا در ماه رجب
دو نداى آسمانى از جبرئيل در شب وروز بيست وسوم ماه رمضان
دو نداى ديگر در ماه رمضان در وقت فجر وغروب خورشيد
نداى ديگر نداى حضرت صاحب الامر در ذيحجه
نداى جبرئيل در ذيحجه
نداى ديگر در عاشورا به امارت آن حضرت بعد از قتل نفس زکيه
نداى ديگر: امر به خروج به سوى مکه براى نصرت او
نداى ديگر: يا متمم نداى قبلى
ندايى غير آسمانى از ناحيه دمشق
کسوف وخسوف خورشيد وماه در ماه رمضان
توقف خورشيد از وقت زوال تا عصر وظاهر شدن صورت وسينه مردى در خورشيد
ديگر از آيات سماويه ظهور کفى در آسمان
از علامات حتميه قتل نفس زکيه است در ذيحجه وذکر قتل حسنى
دو نامه به برائت از على در کوفه وبصره خوانده شود
سال ظهور وماه وروز آن
مقدمات ودلائل رخصت خداوند به ظهور
شرح ظهور او تا هنگام قيام براى بيعت اول
مقدمات قيام وخروج
سرخيل ملائکه جبرئيل وميکائيل واسرافيل
نصرت ملائکه
نصرت جن
خضر وعيسى بن مريم
برگشتن اصحاب کهف وجمعى مخصوص از پيشينيان واز اين امت
خروج دابة الارض
برگشت جمع کثيرى از مؤمنين براى نصرت
اصحاب وانصار آن حضرت از مردم زمان
تصريح ائمه به سيصد وسيزده تن وده هزار
کيفيت اجتماع ايشان در مکه
بيشتر ايشان جوانند وبر شمشيرهاشان نوشته است
صفات اصحاب قائم چه سيصد وسيزده تن وچه غير از ايشان در قوت
خضوع وطاعت وبندگى ايشان با ساير صفات
بلاد وقبائل ياران آن حضرت
خدمتگذارى جمعى از زنان
انصار او از نصارى: اول کس از اهل نجران
در کيفيت قيام وخروج تا کشتن سفيانى
قيام براى بيعت ناگهانى
کيفيت خروج وآمدن به مسجد براى خروج وبيعت دوم در روز عاشورا
عملى که با اهل مکه مى کند
خروج از مکه وعزيمت به مدينه
ملخص حادثه عجيبه در مدينه
حرکت از مدينه به سمت کوفه ونجف
ورود به نجف وملاقات با سيد حسنى
مبارزه با لشکر سفيانى وشکست ايشان
شرح رأيت پيغمبر وآمادگى آن حضرت براى جنگ
حرکت به سوى سهله ومسجد آن
حرکت به کوفه ومسجد کوفه وعمليات آن حضرت در کوفه
خروج از کوفه به شام براى جنگ با سفيانى
جنگ با روم واسترداد بنى اميه
فتح قسطنطنيه
فتح سائر ممالک وبلاد
ذکر مصر وبصره وحرواراء وطائفه ثقيف
تمام مدت جنگ آن حضرت
قتل ابليس
خروج کنندگان بر وى واحتجاج کنندگان بعد از آرامش
حدود ملک وسلطنت آن حضرت
مدت دولت او وعمر او
مأموريت آن حضرت به شمشير وجهاد
غرض عامه از وضع اين احاديث چيست؟
اخبارى که از ائمه رسيده در قيام او به شمشير
غرض از قيام ونهضت آن حضرت
تجديد دعوت به اسلام وقرآن وتجديد آن دو وآوردن امر جديد
نتيجه
در همه جا دين اسلام را بپا کند وهيچ دينى جز اسلام باقى نگذارد
معامله آن حضرت با فرق مخالفين
سيره وروش ورفتار آن حضرت وعمليات وى در ايام دولت خود
سيره او در خوراک وپوشاک ورنج ياران او در ابتدا
دار الملک آن حضرت ومسکن او ومساکن اصحاب او
راجع به کوفه که پايتخت ودارالملک است
نوع ديگر از سيره آن حضرت رفتار او است با مساجد ومعابد وکعبه
مسجد کوفه ومساجدى که بنا مى کند يا خراب مى کند در کوفه
مناره ومقصوره ها وکنگره وديوارهاى بلند مسجدها
نوع ديگر: حدهايى که جارى مى کند وانتقامى که مى کشد
نوع ديگر: احکامى که سنت کند وجارى سازد
حکم جزيه از يهود ونصارى
قطايع ملوک واراضى انفال وارض سواد
نوع ديگر از اختصاصات او: قضاوت او به علم خود
نوع ديگر از سيره او: تعاليم وتربيت هاى علمى وايمانى واخل
واز جمله بسط علم ونشر حکمت وتکميل عقل واخلاق است
نوع ديگر از سيره او سياست وتدابير او است در نظم ونظام ملک
واز جمله محو خرابى آثار ظالمين
واز جمله آلات واسلحه او
واز جمله شهريه وعطاياى او
واز جمله انتظامات او نسبت به جاده ها وراهها
واز جمله احداثات واستخراجات اوست
نوع ديگر: سيره او در فضل واحسان بر رعيت
ظهور خيرات وبرکات ارضى وسماوى وانسى وحيوانى به برکت آن حضرت
در وظايف وتکاليف ايام غيبت وظهور
امر به صبر واستقامت صابر وثابت
فضل انتظار فرج وفضل اعمال در زمان غيبت
فضيلت مردن به حال استقامت وانتظار
دعا براى حفظ ايمان ودرخواست تعجيل فرج
دعا وتمنى بر درک زمان آن حضرت واينکه از اصحاب او باشد
تقيه وسکوت واعتزال ولزوم بيت يعنى خانه نشينى
سکون از قيام ونهضت ولو به داعى اقامه وتشکيل دولت حق
پيروى از فتنه ها ورايات
تکليف در زمان حضور

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.