زمينه سازان انقلاب جهانى حضرت مهدى عليه السلام

سيد أسد الله هاشمى شهيدى

- فهرست -


مقدمه چاپ دوم
مقدمه چاپ اول
علائم ظهور ونظريه دانشمندان شيعه
علامات ظهور بر شش قسم است
علامات خاصه
شرح چگونگى قيام حضرت ولى عصر
علائم عامه
فهرست علائم عامه
علامات حتميه وتعداد آنها
خروج سفيانى
سفيانى اول
نگرانى رسول خدا از آينده امت
مشخصات جغرافيائى منطقه زوراء در روايات
کلمه زوراء در لغت
نتيجه بحث
ياد آورى
مشکل شناخت سفيانى اول
واينک چند نکته
نتيجه بررسى وتطبيق
يک توضيح از يک نويسنده
سفيانى دوم
روايات مربوط به سفيانى دوم
فرو رفتن لشکريان سفيانى در سرزمين بيداء
کشته شدن نفس زکيه
شهادت ممتاز ودلخراش نفس زکيه
شهادت دو سيد ديگر در حجاز
نفس زکيه چيست؟
روايات مربوط به نفس زکيه
شهادت سيد حسنى
شهادت سيدى در مدينه
صيحه ونداى آسمانى
ظاهر شدن کف دستى در آسمان
گرفتن خورشيد وماه در ماه رمضان
علاماتى که در ماه رجب ظاهر مى شود
اختلاف بنى عباس وانقراض دولتشان
يک تذکر لازم
يک نکته
نکته ديگر
خروج دجال
خروج سيد حسنى
چند نکته اساسى
عناوين ايرانيان در حديث وتاريخ
فرس
عجم
واژه عجم در لغت عرب
واژه عجم در قرآن کريم
نتيجه تحقيقات گذشته
عجم در خدمت دين
کشته شدن هفتاد هزار نفر در گمرک بصره
موالى
موالى در لغت عرب
معناى کلمه مولى
موالى در اصطلاح قرآن کريم
يک نکته
داستان زيد بن حارثه
علت نامگذارى ايرانيان به موالى
تصميم عمر درباره اسراى ايرانى
محبت امير مؤمنان نسبت به موالى
علت تقسيم مسلمين به عرب وموالى
سياست تبعيض نژادى
گواه زنده
شکايت از تبعيض
يک مقايسه
پرخاش شديد اشعث به امير مؤمنان
پيشگويى على از آينده ايرانيان
کلمه حمراء در لغت
موالى در منطق اهل بيت
خروج پرچم هاى سياه
سنت پرچمدارى در گذشته وحال
گواهى تاريخ وحديث
نشانه استقلال تشيع
تذکر
دو توضيح از دو نويسنده
مشرق کجاست وخراسان کدام سرزمين است؟
هدف روايات از مشرق وخراسان ايران است
وحدت جهت مشرق با خراسان
جغرافياى تاريخى ايران
موقعيت جغرافيايى خراسان
خراسان از ديدگاه امير مؤمنان
خراسانى عنوان سه نفر است
نخستين خراسانى
ابو مسلم در اخبار وآثار
حديث 01
حديث 02
حديث 03
گواهى تاريخ
دومين خراسانى
سومين خراسانى
قيام زمينه سازان دولت مهدى از مشرق آغاز مى شود
دانشمندان اسلام وپرچم هاى سياه
پرچم هاى سياه در منابع مهم حديث
حديث 01
حديث 02
حديث 03
حديث 04
حديث 05
حديث 06
حديث 07
وقوع حوادث فوق العاده در عراق
سقوط رژيم سلطنتى در عراق
ويژگى حادثه
انقراض دولت شاهنشاهى در ايران
جغرافياى تاريخى عراق
رويدادهاى ديگر عراق
آيا زوراء نام بغداد است؟
گفتار علامه مجلسى پيرامون زوراء
سخن مؤلف درباره زوراء
گفتار علامه دهخدا درباره زوراء
تعبيرهاى شبهه انداز
حل مشکل زوراء
اشعار مرحوم فرهاد ميرزا درباره دار الزوراء
روايات امير مؤمنان درباره مشرق
خبر مسعدة بن صدقه درباره فتنه مشرق
روايت اصبغ بن نباته وپاره اى از علائم قبل از ظهور
نکته هايى از روايت اصبغ بن نباته
ويژگيهاى خطبه در رابطه با حوادث ايران
تعطيل شدن مساجد
کشف هيکل
چند خبر غيبى ويک خبر ناگوار
پيرامون مسجد براثا
گفتار ياقوت حموى درباره مسجد براثا
گفتار ناظم الاسلام کرمانى درباره مسجد براثا
آثار زيانبخش تخريب مسجد براثا
نتيجه
پرچم هاى سه گانه
قتل سريع ومرگ فورى
کشته شدن نفس زکيه در نجف
کشته شدن نفس زکيه در مکه وپسر عمويش در مدينه
کشته شدن انسانهاى بيگناه
معناى اسقع در لغت
جنگ با ابزارهاى پيشرفته
خطبه لؤلؤه امير المؤمنين
نقل خطبه لؤلؤه به روايت سيد بن طاووس
قبه حمراء چيست؟
ستاره دنباله دار
يک نکته
خطبه افتخاريه وعلامات ده گانه ظهور
فتنه غبراء چيست وقلاده سرخ کدام است؟
علامات ده گانه ظهور
درباره بنى اميه وبنى عباس وستاره دنباله دار
توضيحى کوتاه پيرامون خطبه وستاره دنباله دار
خطبه حضرت سلمان وعلائم ظهور وفتنه مشرق
بلاى بزرگ
اسارت زنان
فتنه شرق
هوچى گريهاى سرويسهاى خبرى
خروج پرچم هاى سياه از مشرق
آغاز وانجام قيام مردم ايران
يکى از نشانه هاى نزديک به ظهور
تذکر
خراسان منطقه قيام زمينه سازان
سيد حسنى کيست وخراسانى کدام است
منشأ اين عقيده از کجاست؟
نکته شايان توجه
آيا سيد حسنى اهل خراسان است؟
آيا حسنى وخراسانى عنوان دو نفر است
سيد انقلابگر حسينى است نه حسنى
چند پرسش
پاسخ
آخرين سخن
پس چرا حسنى؟
يک مثال روشن
اشتباه از کجاست؟
سرگردانى نويسندگان
اقوال دانشمندان
چند نکته مهم
خروج سيد حسنى از ديدگاه روايات
خروج سيد حسنى از طبرستان
حديث: يلحقه الحسنى فى اثنى عشر الفا
حديث: أنا بن الحسن وأنا المهدى
حديث: کأنى بالحسنى والحسينى وقد قاداها
معناى حديث
نتيجه بحث
حديث مفضل از امام صادق
حديث مفضل به روايت حسن بن سليمان
معناى فتى در لغت
معناى فتى در قرآن
معناى فتى در حديث
نتيجه
آل به چه کسانى اطلاق مى شود؟
مضطر بى چاره کيست؟
ضريح، کدام ضريح است؟
مقصود از طالقان کدام طالقان است؟
شعيب بن صالح کيست؟
دو نکته مهم
چه کسى صاحب اصلى انقلاب است؟
آيا سيد حسنى خود شخصا مى جنگد؟
در آستانه ظهور
قم پايگاه انقلاب
رهبر نهضت کيست؟
مشخصات رهبر نهضت
موقعيت سياسى، اجتماعى
روزگار فرمانروايى
نگرانى ابرقدرتها
نظريات دانشمندان
حدود جغرافيايى منطقه قيام
موقعيت جغرافيايى عراق
ما وراء النهر
نظريه علامه مجلسى درباره موالى
اکرم العرب فرسانا يعنى چه؟
معناى اجودهم سلاحا چيست؟
قم وموقعيت جغرافيايى
قم از ديدگاه روايات
قم در نظر رسول خدا
قم در نظر امير المؤمنين
قم از ديدگاه امام صادق
نام رهبر نهضت در اخبار
سخنان امير مؤمنان با عمرو بن سعد أشهلى
نمونه اى از علائم قيام حضرت قائم
پيدايش دو گروه مختلف قبل از ظهور
رهبر نهضت سيد حسينى است
حديث معراج به روايتى ديگر
حديث يخرج رجل قبل المهدى
قيام هاشمى خراسانى ونقش او در دوران ظهور
ظاهر شدن سيد خراسانى وشعيب بن صالح
ايرانيان وفتح بيت المقدس
سرنوشت يهوديان مغرور
اخراج يهود از سرزمينهاى اسلامى
صهيونيسم وتشکيل دولتى به نام اسرائيل
روايات صريح تر
دو روايت جامع وجالب
توضيح علامه مجلسى
توضيح مرحوم کاظمى
جزيره بنى کاوان
معناى قوچ در حديث
معناى خروف چيست؟
انقلاب ايران واعلان جنگ
قيام سيدى ديگر
دو مطلب مهم
نکاتى از روايت دوم
تذکر
دو روايت ديگر
توضيح درباره دو حديث پيشين
نتيجه بحث
عوامل پيروزى ايرانيان بر سپاه سفيانى
شايستگى رهبر
لياقت فرمانده
شعيب بن صالح
روايات مربوط به شعيب
ثمرة نقل روايات
تصور صحيح
يک نمونه روشن
خلاصه مطلب
نيروى مردمى
خصوصيات ارتش وسپاه زمينه سازان
نامهايشان کنيه، ونسبشان شهرهايشان است
مردمى گمنامند
رنگ پرچمهايشان سياه
در شجاعت نظير ندارند
خدا شناس واقعى هستند
فرمانروايشان سيد است
آرزوى شهادت دارند
نتيجه بررسيها
خاتمه
سخن آخر

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.